Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Informatie verzamelen, denken en dan op papier zetten hoe het straks uit komt te zien....
De plek langs de bosrand die ik uitgekozen heb.
Fly of the Buzzerd...
De grond bestaat uit klei en klei.
De avegaarboor bezig tijdens de 2e fase van het archeologisch onderzoek.

Welkom in het Rode Hoekje!

djWelkom op de website van het rode hoekje. Een initiatief om zelf zowel een woonhuis en de omliggende openbare ruimte te ontwikkelen. Kies uit diverse onderdelen met bovenstaand menu of zoek op trefwoorden met de zoekfunctie rechtsboven.

Telefoon 06-51150289

e-mail: tjalf@xs4all.nl

Get Adobe Flash player

Wat is natuurlijk wonen?

 

Natuurlijk wonen is voor mij leven tussen de natuur en met de natuur. Het is niet alleen een FSC-gecertificeerd houten huis neerzetten, maar ook, bomen planten naast het huis en zorgen voor de omgeving. Natuurlijk wonen is ook zoveel mogelijk gebruik maken van wat de natuur biedt en daar een duurzaam evenwicht in te vinden. Het is aan de ene kant afrekenen met alle verkwistende gewoontes die wij ons in de stedelijke gebieden eigen hebben gemaakt, waar we afhankelijk van zijn geworden. Dit omdat we geen alternatief meer hebben. Natuurlijk wonen is voor mij op dit moment een ontdekkingstocht naar hoe het anders kan. Dat is soms terug naar oude kennis van vroeger en soms zijn er slimme ideeën van anderen. Zijn deze er niet, dan moet ik zelf wat bedenken.

 

Spirituele kant

Dit deel is wat lastig te beschrijven, het gaat hier niet om rationele dingen, maar om gevoel.  Waar voel je je thuis, bij welke plek (in Oosterwold) heb je een "klik".   voor mij was dat op de plek waar ik nu zit.  Ik ben in zekere zin naar deze plek geleid.  In 2015 stond ik op de camping de kemphaan, en kwam mijn buurman Stefan, naar mij toe met de structuurvisie van Oosterwold. Vanaf dat moment voelde ik mij aangetrokken tot Oosterwold, en wist ik dat ik daar iets moest gaan doen. En als dingen dan makkelijk gaan, dan is het kennelijk de bedoeling.  Helaas is Stefan gestopt met zijn initiatief, en ik zekere zin heb ik het stokje overgenomen en ben op zijn plek terecht gekomen. De spirituele kant is voor mij ook niet krampachtig dingen verzinnen en doordrukken, maar meegaan met wat je tegenkomt.  En je komt dan ook precies de dingen tegen die je nodig hebt, op het juiste moment.  Er is ook een soort technische-spirituele kant, en dat is de ontwerpen van huis en tuin uit te voeren met afmetingen en verhoudingen uit de heilige geometrie of de gulden snede. 

 

 earthouse findhorn    0-ventoux-guldensnede.jpg
 Ontmoetingsruimte Findhorn, Schotland    Gulden snede

Bestaande omgeving

De bestaande bossen zijn in Oosterwold niet beschikbaar voor particuliere initiatieven. Om in een bosomgeving te gaan leven, zal deze eerst gemaakt moet worden. De grond die beschikbaar is, bestaat uitsluitend uit landbouwgrond. Op deze landbouwgrond wordt al jaren intensief landbouw bedreven. Door het omploegen en bemesten van de grond is een gezond bodemleven niet meer aanwezig. De diversiteit aan soorten beperkt zich tot kleine knaagdieren, vleermuizen, weidevogels en roofvogels. Wilde plantengroei is door de landbouw vrijwel niet aanwezig. Er is geen water aanwezig in de directe omgeving van de plek waar ik mijn plan wil ontwikkelen. Indien de Eemvallei ontwikkeld gaat worden zou het mogelijk zijn om aan te sluiten op water.

 

Nieuwe omgeving

De nieuwe omgeving wordt een groen overgangsgebied van bestaand populierenbos aan de zuidkant tot het water van de Eemvallei. Het woonhuis zal hier tussenin staan als een soort schakel tussen bos en gras. Op de westkant van mijn kavel komt een struweelgebied welke het kleine dieren mogelijk maakt, om vanuit het bos de Eemvallei te bereiken. Tevens zal het struweel beschutting gaan bieden aan kleine zoogdieren. Er komt een waterpartij aan de westkant, welke verbonden gaat worden met het water van de Eemvallei. Deze waterpartij krijgt deels duurzame/natuurvriendelijke oevers. De waterpartij is groter dan de minimale noodzakelijke hoeveelheid wateroppervlakte. Een deel van het water valt onder de natuurfunctie. In de Zuidhoek komt een klein moerasachtig gebied. Om de waterkwaliteit in het moeras te verbeteren zal het overtollige regenwater van het bebouwde deel van de kavel naar het moeras vloeien. Ik wil hiermee een aantrekkelijke zone creëren voor amfibieën. De flora zal voornamelijk bestaan uit inheemse boomsoorten zoals de Eik, Beuk,Els. Struweel zal gevormd worden door Braam, Vlier, Kornoelje en Hazelaar. Om het aantrekkelijk te maken voor bijen zal ik ook Sporkehout planten. Om ook een grotere diversiteit in fauna te stimuleren zal ik diverse schutplekken voor dieren plaatsen. De denken valt aan broedkasten voor vogels en slaapkasten voor vleermuizen. In de omgeving van het woonhuis komt een zone waar meer uitheemse bomen staan, zoals een Japanse Notenboom. Ook zullen hier meer de voedselproducerende bomen staan. De oogst van vruchten en noten verstoord dan zo min mogelijk het bosgedeelte. Een ander middel om eventuele verstoring van dieren te voorkomen is het slim aanleggen van een smal voetpad van houtsnippers. Het pad loopt vanuit het zuidoosten naar het noorden en de ligging is zodanig dat de rustplekken in het struweel vermeden worden. Gezien de ontsluitingsmogelijkheden in de toekomst, is het niet waarschijnlijk dat er meer wandel- of fietspaden aan de randen van de kavel komen.

 

 

Inrichtingsplan

 Bijlage1 inrichting kavels

Bovenstaande afbeelding geeft het inrichtingsplan van mijn kavel, en mijn buurkavel aan.   Deze inrichting komt niet uit de lucht vallen.  Over ieder onderdeeltje is nagedacht en is er met een reden.

 

Permacultuur

 

Ik vindt Permacultuur een beetje een lastig begrip.  Ik begrijp nooit echt wat er nou mee bedoelt wordt.  Het is ook een populair begrip geworden wat het lastiger maakt, omdat er veel verschillende uitleg over is ontstaan.  Permacultuur is een soort samenvoeging van duurzaamheid en zelfredzaamheid.  Een soort balans tussen de eco-ridders aan de ene kant, en de preppers aan de andere kant....   :) Voor mij is het manier om te leven met zo min mogelijk afhankelijkheid te hebben van anderen en met zo min mogelijk inspanning.  En dan moet je inspanning lezen in de geest van energieverbruik.   Dingen moeten eigenlijk een beetje vanzelf gaan. In mijn initiatief besteed ik veel aandacht aan een duurzame energievoorziening.  Zonnecellen, zonnewarmte, windenergie etc.  Zie hiervoor de aparte hoofdstukken.  Op mijn initiatief creeër ik veel ruimte voor stadslandbouw.  Of ik daar ook tijd voor heb, zolang ik ook nog een baan heb weet ik nog niet. Maar het moet in ieder geval straks mogelijk zijn om mijn eigen groente te verbouwen.  Hiervoor komt er een grote moestuin en zijn er veel vruchtbomen. 

 

Leefwijze

 

Wat belangrijk is bij het bedenken van je inrichting is hoe je leeft.  Welke luxe heb jij nodig, en welke dingen vind je helemaal niet belangrijk.  Voor mij betekent dit dat ik geen luxe woonkeuken hoef, of een badkamer met spiegels tot aan het plafond.   De meeste tijd besteed ik met het bouwen van dingen. Dus de werkplaats is belangrijk. Een andere grote hobby is het knutselen aan mijn reislandrover.  De werkplaats, het woonhuis en parkeerplaat liggen dus centraal om het middenplein. Ik ben meer een avondmens dan een ochtendmens, dus de raampartij van het woonhuis is heb ik dus meer naar het westen georienteerd. I hou ook van bos en natuur.  Mijn initiatief krijgt hierom twee gezichten.  aan de noordkant het knutsel, woon en werkgedeelte,  aan de zuidkant het bos, gras en natuurdeel. Het woonhuis staat hier als een soort scheiding middenin. 

 

openbaar groen

 

Het bosgedeelte is voor het grootste deel openbaar groen. Bij ligt het dus in het westen van mijn kavel, gecombineerd met de waterpartij.  De westelijk benedenhoek van mijn kavel komt uit bij een brandgang in het bestaande bos. Het lijkt mij leuk om een pad te creeën tussen het groen vanaf de brandgang tot aan de kavelweg in het noorden.  Het zou nog mooier zijn dat dit pad dan straks door kan lopen door de Eemvallei.  Dit pad, en de overige paden op mijn kavel wil ik voorzien van een verharding van houtsnippers.   Hierdoor is het duidelijk pad, en toch natuurlijk. In het pad komt een bruggetje ter hoogte van de waterpartij. Het bos langs het pad wil maken met Acacia's. Er zijn veel Acacia's in het Katherdralenbos, dus ze doen het goed.  Als ze een meter of 8 hoog zijn, krijg je een prachtig frisgroen bladerdek om onderdoor te lopen. 

 acacia2  acaciablad
Acacia boom   frisgroene blaadjes van de Acacia

 

In de Oostpunt van de kavel is ook een stukje openbaar groen.  Hier komen een picknickplaats en een klimtoren.  Hier kunnen bezoekers van de Eemvallei picknicken en hier kunnen kinderen spelen.  Misschien dat het ook wel een soort hangplek zal worden voor de jeugd. 

 

Samenwonen met dieren

 

landdieren

 

Om het aantrekkelijk te maken voor wilde dieren ga ik een zone kreupelhout, lage bossages maken aan de westkant van de kavel. Hierdoor kunnen egels, muizen etc. schuilen en eventueel nestelen. Dit deel zal voornamelijk in het openbaar groen zijn.  Door het aanleggen van de houtsnipperpaden zullen bezoekers minder snel willekeurig door het struikgewas lopen.  Hiermee zal de verstoring minder zijn.  Ook zal ik een paar echt moeilijk begaanbare plekken maken. Bijvoorbeeld door het planten van bramenstruiken. De aarden wal in het noorden zal ook beschutting geven en het creeëren van broedplaatsen bevorderen. 

 

Vleermuizen

 

Op twee plaatsen komen er nachtverblijven voor vleermuizen.  Het mooiste zou zijn, om dit te integreren in de gebouwen. Maar dit is isolatietechnisch complex.  Ik maak dan ook twee verblijven naar voorbeeld van ....   Eén verblijf komt aan de Westgevel van het woonhuis te hangen.  En één verblijf komt aan de oostzijde van de voorzieningenschuur te hangen.  Dit zijn de oranje blokjes op bovenstaande inrichtingskaart.  Mijn gebouwen zijn niet zo heel erg hoog, dus ik weet niet of er echt vleermuizen in komen.  Maar ik verwacht het wel.  Heel veel info hierover kun je vinden op :  

 

vogels

 

Op verschillende plaatsen komen nestkastjes voor vogels te hangen.  Voor de kleine zangvogels kan dit echter pas als de bomen groot genoeg zijn.   Om mussen een plek te geven komt er op enkele plekken onder de daktrand speciaal vogelschroot.   Vogelschroot is verplicht volgens het bouwbesluit en dient ervoor om te voorkomen dan vogels niet onder de dakpannen kunnen komen.  Hierdoor is het voor mussen moeilijk om een broedplaats te vinden.   Er bestaat ook speciaal dubbelwandig vogelschroot, genaamd "vogelvide". Hierbij kunnen mussen wel onder de dakpannen komen, maar niet verder dan de tweede kam van het schroot.  

vogelvide

 

kikkers en padden

 

 

 

Insecten

 

afdas