Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Informatie verzamelen, denken en dan op papier zetten hoe het straks uit komt te zien....
De plek langs de bosrand die ik uitgekozen heb.
Fly of the Buzzerd...
De grond bestaat uit klei en klei.
De avegaarboor bezig tijdens de 2e fase van het archeologisch onderzoek.

Welkom in het Rode Hoekje!

djWelkom op de website van het rode hoekje. Een initiatief om zelf zowel een woonhuis en de omliggende openbare ruimte te ontwikkelen. Kies uit diverse onderdelen met bovenstaand menu of zoek op trefwoorden met de zoekfunctie rechtsboven.

Telefoon 06-51150289

e-mail: tjalf@xs4all.nl

Get Adobe Flash player
Het Chw bestemmingsplan Oosterwold Is een mooi document met veel plaatjes en landkaartjes. Hier moetje niet in blijven hangen, want wat je nodig hebt zijn de regels die gelden voor het bouwen in het gebied van Oosterwold.  Een groot deel van de regels gaan over de bestaande woningen, bedrijven en aktiviteiten. LET OP deze regels gelden dus niet voor initiatieven in Oosterwold. Hoofdstuk 3,  artikel 13 is belangrijk voor intiatiefnemers.  Hierin staan de regels waaraan je je moet houden. Hierop wordt ook getoetst bij je omgevingsvergunning.   Hieronder staan die regels.  Bij iedere regel geef ik een toelichting, waar de regel voor is, en wat je er eventueel mee kan.  

 

13.1 Ontwikkelfuncties
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - ontwikkelregels' mogen de volgende nieuwe
functies worden toegevoegd:
a. wonen;
b. bedrijven tot en met categorie 3.1 uit de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' die als bijlage 1 is
    opgenomen bij deze regels met uitzondering van Bevi - inrichtingen, vuurwerkbedrijven en
   Wgh-inrichting;
c. kantoren;
d. commerciële voorzieningen;
e. maatschappelijke voorzieningen;
f. verblijfsrecreatie;
g. extensieve recreatie;
h. stadslandbouw;
i. groenvoorzieningen;
j. natuur;
k. wegen en straten;
l. paden;
m. parkeervoorzieningen;
n. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterberging en waterlopen;
o. nuts- en energievoorzieningen;
p. combinaties van de hierboven genoemde functies.
 

Bovenstaand artikel geeft aan dat in het gebied op de kaart genaamd "overige zone" (dit is praktisch heel Oosterwold behalve de bestaande woningen en bedrijven) de bovenstaande aktiviteiten toegestaan zijn. Je mag bijvoorbeeld een hotel neerzetten, of een appeltaartenverkooppunt. Een vuilverbrandinstallatie mag niet.

 
13.1.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 13.1 onder b.
ten behoeve van:
a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten in categorie 3.2 uit de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten'
    die als bijlage 1 is opgenomen bij deze regels indien deze gelet op de milieubelasting naar
    aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in
    13.1 onder b met uitzondering van Bevi - inrichtingen, vuurwerkbedrijven en Wgh-inrichting;
b. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten die, hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en
    invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 13.1
    onder b maar niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten worden genoemd;
    Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de
    beslisbomen te worden gehanteerd zoals opgenomen in Bijlage Beslisbomen.
 
Bovenstaand artikel geeft aan dat als je toch een vuilverbrandinstallatie wil bouwen dit wel kan, als je de uitstoot dermade kan reduceren en als de gemeente wil meewerken...
 
13.2 Samenhang met overige bestemmingen
De ontwikkelregels zijn van overeenkomstige toepassing op de overige bestemmingen binnen
het aanduidingsgebied, met dien verstande dat bouw- en gebruiksmogelijkheden die gelden op
basis van de artikelen 3 t/m 12 niet hoeven te voldoen aan de ontwikkelregels tenzij dat in het
artikel zelf anders is bepaald.
 
Bovenstaand artikel geeft aan dat de bestaande bestemmingen, bv de boederijen ook als je ze willen uitbreiden moeten voldoen aan de ontwikkelregels van Oosterwold. Tenzij ze hier al een uitzondering voor hebben in het bestemmingsplan.  Dit is dus niet relevant voor initiatiefnemers. 
 
13.3 Eemvallei
Voor de gronden binnen de aanduidingen 'overige zone - Eemvallei - 1' en 'overige zone -
Eemvallei - 2' gelden de volgende regels:
a. binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone - Eemvallei -1';
   1. worden de kavels uitsluitend ingericht als landschapskavels;
   2. geldt dat de landschapskavels een minimale breedte hebben van 150 meter binnen de
       gebiedsaanduidingen 'overige zone - Eemvallei - 1' en 'overige zone - Eemvallei - 2';
   3. zijn roodkavels niet toegestaan.
b. binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone - Eemvallei - 2' worden de kavels voor ten
    minste 50% ingericht als landschapskavel, voor ten hoogste 25% als landbouwkavel en
    voor ten hoogste 25% als standaard kavel.
 
Voor het gebied Eemvallei gelden een aantal aparte regels binnen Oosterwold. De Eemvallei is de roze kronkelige baan op de initiatievenkaart. De binnenste zone is zone 1. Deze zone is 150meter breed en gaat ingericht worden door Staatsbosbeheer (als een natuurgebied met slenken).  Dit is dus alleen maar landschapskavel. Binnen zone 1 is roodkavel niet toegestaan. In zone 2, deze zone is wel beschikbaar voor initatiefnemers worden de kavels verdeeld voor minimaal 50% landschap, maximaal 25% landbouw en maximaal 25% standaard.   Dus 100% landschap zou ook mogen. 26% standaard mag niet. Deze verdeling geld niet per kavel, maar is het geheel van alle kavels in zone 2.  
 
13.4 Openbaar vervoer
Binnen de aanduiding 'openbaar vervoer' zijn roodkavels niet toegestaan.
 
Dit artikel gaat over het trace van de Stichtse lijn.   Dit is de blauwe lijn op de initiatievenkaart.   Hier komt later een busbaan, of misschien wel een spoorverbinding.  Dan is het handig als er geen huizen staan.
 
13.5 Bos
Voor de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van bos - 1' en 'specifieke vorm van bos -
2' gelden de volgende regels:
a. binnen de aanduidingen 'specifieke vorm van bos - 1' en 'specifieke vorm van bos - 2' zijn
    uitsluitend landschapskavels toegestaan;
b. binnen de aanduiding 'specifieke vorm van bos - 1' zijn roodkavels niet toegestaan.
 

Dit gaat over de bestaande bossen in Oosterwold.  Om deze te beschermen zijn hier alleen landschapskavels toegestaan.  Als een projectontwikkelaar een stuk bos zou kunnen kopen, dan zou hij er geen grote hoeveel huizen op kunnen zetten.  Waarbij zone bos - 1 extra beschermd wordt, omdat hier helemaal geen roodkavel op mag. 

 

13.5.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 13.5 b. ten
behoeve van roodkavels binnen gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van bos - 1', met
dien verstande dat:
a. het roodkavel uitsluitend mag worden ingericht en gebruikt ten behoeve van openbaar
    toegankelijke voorzieningen die een bijdrage leveren aan de (extensieve) recreatieve
    gebruikswaarde van het bos;
b. de aanwezige waarden van de (cultuur) landschappelijke structuur niet onevenredig worden
    aangetast;
c. de gevarieerde bosstructuren, ongelijkjarigheid en de natuurlijke soortenrijkdom niet
    onevenredig worden aangetast;
d. de ontwikkeling van het roodkavel per saldo leidt tot een kwaliteitsimpuls van de onder b. en
c. genoemde waarden.

 

Om nou wel een pannekoekenhuisje, of bezoekerscentrum mogelijk te maken in het bos is bovenstaande afwijking opgenomen. 

 

 
13.6 Kavelsamenstelling 

Samenstelling

van de bruto kavel

Minimaal/Maximaal standaard landbouw Landschap
roodkavel maximaal 25,0% 7,0% 6,0%
Verharding/infra Maximaal 11,0% 5,0% 5,0%
Groen - natuur Minimaal 0,0% 0,0% 80%
Groen - verspreid Minimaal 7,0% 1,5% 1,5%
Water Minimaal 2,0% 1,5% 2,3%
Stadslandbouw Minimaal 50% 80% 0,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bovenstaande tabel heeft voor heel wat hoofdbrekens gezorgd.  Hierin staat hoeveel van je grond je voor welk doel mag gebruiken.  Ik heb zelf een kavel met een combinatie van standaard, landbouw en landschap. Dat is dus een boel gereken.  Voorlopig worden er alleen nog maar standaardkavels uitgegeven, dat maakt het iets makkelijker.   Het is belangrijk om te beseffen dat het minimale en maximale percentages zijn.  bij een maximaal percentage is nul ook goed.   Helaas zijn de maximale percentages juist de functies die je graag wil. en de minimale heb je meestal toch wel genoeg.  Je mag bijvoorbeeld maximaal 25% van je kavel benutten voor je roodkavel.   Roodkavel is de grond bestemd voor je huis, schuren, terras, parkeerplaatsen, alles wat zeg maar van steen is. 

 

Verharding / infra is primair bedoeld voor de kavelweg, de weg op je kavel die aansluit op de openbare weg en andere kavels.  Deze oppervlakte is inclusief de berm waar de kabels van de nutsvoorzieningen komen te liggen. reken op 2,75m breed voor de weg, plus 1,50m voor de berm. 

 

Groen natuur is niet van toepassing voor standaardkavel, maar je als je hele kavel vol met bos wil zetten, en je aan de andere waardes ook voldoet, dan mag dat. 

 

Groen verspreid is bedoeld als een groene strook langs de randen van je kavel.  Daar waar het openbare gebied zit.  

 

Water is je waterberging.  Deze moet minimaal 2% van je kavel zijn.  Maar meer mag ook.  Het waterschap is gek op waterbergingen, dus wees hier ook niet te zuinig mee. 

 

Stadslandbouw, ja dat is 50%.  De helft van je kavel moet dus bestaan uit groentetuintjes, geitenweides etc.   Je wilt tenslotte zelfvoorzienend zijn. 

 

 

13.6.1 Gezamenlijke percentages
Ten behoeve van een effectieve samenstelling van de kavel gelden de volgende regels:
a. het percentage 'Groen - verspreid' mag worden gerealiseerd als 'Water', waarbij het
    gezamenlijk percentage 'Groen - verspreid' en 'Water' niet minder mag bedragen dan 9,0%
    bij standaardkavels, 3,0 % bij landbouwkavels en 3,8% bij landschapskavels;
b. bij standaardkavels mag het percentage 'Roodkavel' worden gerealiseerd als 'Verharding /
    infra', waarbij het gezamenlijk percentage 'Roodkavel' en 'Verharding / infra' maximaal 36%
    mag bedragen en waarbij binnen dat gezamenlijk percentage het 'Roodkavel' niet meer
    mag bedragen dan 25%;
c. bij landbouwkavels mag het percentage 'Roodkavel' worden gerealiseerd als 'Verharding /
    infra', waarbij het gezamenlijk percentage 'Roodkavel' en 'Verharding / infra' maximaal 12%
    mag bedragen en waarbij binnen dat gezamenlijk percentage het 'Roodkavel' niet meer
    mag bedragen dan 7%;
d. bij landschapskavels mag het percentage 'Roodkavel' worden gerealiseerd als 'Verharding /
    infra' waarbij het gezamenlijk percentage 'Roodkavel' en 'Verharding / infra' maximaal 11%
    mag bedragen waarbij
 
Omdat de tabel met minimale en maximale percentages nog niet moeilijk genoeg was, zijn er nog wat regels bedacht. Deze regels komen waarschijnlijk uit specifieke problemen met de eerste initiatieven.  Bij lid b bijvoorbeeld mag je roodkavel gebruiken als je verharding voor je kavelweg tekort komt.  
 
13.6.2 Afwijken maximaal percentage verharding / infra
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in artkel 13.6 en 13.6.1 b. c. en d. voor een
hoger percentage verharding / infra, met dien verstande dat:
a. de noodzaak daartoe voort komt uit artikel 13.7 onder d. in het geval er aan 2 of meer
    kanten van het kavel ontsluiting noodzakelijk is van aansluitende kavels;
b. de in artikel 13.6 genoemde minimale percentages in stand worden gehouden.
 
Indien je aan twee zijdes van je kavel een kavelweg krijgt, bijvoorbeeld omdat je op een hoek zit, kom je met het maximale percentage voor verharding/infra niet uit. De gemeente kan met dit artikel toestaan dat je dan met een hoger percentage mag rekenen. 
 
13.6.3 Uitruil samenstelling
Van het bepaalde in 13.6 kan worden afgeweken ten behoeve van een andere ruimteverdeling
op de kavel mits het afwijkende ruimtegebruik wordt verrekend met een aansluitende kavel
zodat het samengestelde kavel in zijn geheel alsnog voldoet aan de voorgeschreven
samenstelling.
 
Dit artikel geeft de mogelijkheid om met je buurman, alleen met je buurman bepaalde percentages uit te ruilen. Je kan bijvoorbeeld rood kavel omruilen met stadslandbouw. 
 
13.7 Kavelindeling
Met betrekking tot de indeling en instandhouding van de kavel gelden de volgende regels:
a. het voorgeschreven percentage 'Groen - verspreid' bevindt zich aan een of meer van de
    buitenranden van de kavel;
b. alle buitenranden van de kavel worden openbaar toegankelijk voor fietsers en voetgangers
    ingericht en in stand gehouden met een minimale breedte van 2 meter;
c. het roodkavel wordt niet opgedeeld, maar als een aaneengesloten bouwveld gerealiseerd;
d. ten minste één zijde van de kavel wordt aangewezen voor de verharding / infra ten behoeve
    van de kavelontsluiting;
e. de verharding / infra sluit aan op, en biedt doorgang aan, bestaande of nieuw aan te leggen
     infrastructuur van de aansluitende kavel;
f. het voorgeschreven percentage 'Water' wordt gerealiseerd in aansluiting op, dan wel in
   verbinding met, bestaande waterlopen en/of waterberging;
g. het roodkavel bij landbouwkavels bestaat voor maximaal 1/3 deel uit woonfuncties en voor
    2/3 deel uit agrarische bedrijfsbebouwing;
h. parkeren is uitsluitend toegestaan binnen het roodkavel en verharding / infra.
 
bovenstaand bevat een verzameling regels waar de inrichting van je initiatief moet voldoen.  lid c is er in gekomen na bezwaren van omwonenden.  Het is heel vervelend dat je roodkavel aaneengesloten moet zijn. Als je een woonhuis en recreatiewoning op 1 kavel wil bouwen, moeten deze bij elkaar staan. Het roodkavel hoeft echter geen vierkant te zijn.  Je kan dus in bovenstaand voorbeeld 2 vierkantjes maken, die verbonden zijn met een smaller stuk roodkavel.  Een strook roodkavel van 10cm breed mag dan weer niet.  Hier is het een beetje aanvoelen hoe ver je kan gaan. 
 
13.7.1 Afwijken ten behoeve van collectieve waterberging
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.7 onder b. ten behoeve van collectieve
waterberging, met dien verstande dat:
a. de collectieve waterberging wordt aangelegd en in stand gehouden ten behoeve van
    maximaal 5 kavels;
b. de openbare toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers voor niet meer dan 150 meter
    wordt onderbroken.

In eerste instantie dacht ik dat met dit artikel beoogt wordt om voor kleine kavels de doorwaadbaarheid van het gebied wat minder extreem te maken.  Bij een gezamenlijk waterberging zou dan deze doorwaardbaarheid onderbreken mogen worden voor niet meer dan 150 meter.  De gemeente legt het echter anders uit. De bedoeling van dit artikel is dat om de wat grotere collectieven mogelijkheid te geven tot het aanleggen van een sloot achter hun huis, waarbij er niet bij iedere kavelgrens een bruggetje hoeft te komen. Deze bruggetjes mogen dan niet verder dan 150 meter uit elkaar liggen.   Waarom dan die bepaling van maximaal 5 kavels erin staat ontgaat mij een beetje.  Als dit artikel bedoeld is voor de wat grotere collectieven dan zou ik minimaal 5 kavels erin zetten. 
 
13.7.2 Afwijken situering kavelontsluiting
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.7 onder d. ten behoeve van een
kavelontsluiting die niet is gelegen langs een zijde van de kavel, met dien verstande dat:
a. door de specifieke vorm van de kavel een kavelontsluitingsweg, voor zover deze niet is
    gelegen langs een zijde van de kavel, leidt tot een lager percentage verharding / infra;
b. de afwijking de meest efficiënte wijze van ontsluiten van aansluitende kavels niet in de weg
    staat.
 
Met dit artikel kan de gemeentje je verplichten om nog een zijde van je kavel te voorzien van een kavelweg. Maar niet zomaar.  Het moet wel een oplossing zijn, waarbij er zo weinig mogelijk weg voor jouw kavel en de omringende kavels hoeft te worden aangelegd. 
 
13.8 Tijdelijk afwijken
Gronden die in de omgevingsvergunning zijn aangewezen voor 'Verharding / infra' mogen,
zolang er nog geen aansluitende kavels zijn die ontsluiting behoeven, tijdelijk worden ingericht
met 'Groen - natuur', 'Groen - verspreid', 'Water' en / of 'stadslandbouw'.
 
Als je nu de laatste kavel aan de weg bent, en toekomstige kavels die op jouw kavel moeten aansluiten zijn er nog niet, dan hoef je deze weg nog niet aan te leggen. Je mag deze grond voor water, natuur of landbouw gebruiken. 
 
13.9 Floor area ratio
Voor bebouwing binnen het roodkavel is de maximum floor area ratio 0,5.
 
Dit is een hele belangrijke regel, en je zult er veel mee aan het puzzelen zijn. De Floor area ratio (FAR)bepaald hoeveel van je roodkavel je mag bebouwen. In Oosterwold is de FAR bepaald op maximaal 0,5.  Heb je 100m2 roodkavel dan mag je hiervan de helft bebouwen. Maar.....   de FAR is de verhouding tussen je roodkavel en je bruto vloer oppervlakte (BVO).  Deze bruto vloeroppervlakte is de oppervlakte van al je kamers plus tussenmuren en buitenmuren.  Als je een huis met een verdieping bouwt, verdubbeld je BVO t.o.v. het huis zonder verdieping.  Je FAR verdubbeld  dan.  Wil je dus dezelfde FAR houden, dan moet je bij een extra verdieping op je huis, de oppervlakte van het huis, de "footprint" halveren.  Als je een huis met een verdieping bouwt, en deze verdieping is gedeeltelijk, bijvoorbeeld omdat je boven je woonkamer een vide maakt. Dan telt alleen dat deel waar je vloer ligt. Dus niet je vide.   Een trapgat moet je weer wel meerekenen bij je BVO. Ook bij een schuine zolder geld de hele oppervlakte. Dus ook het onbruikbaardeel waar de stahoogte 30cm is. 
 
Voorbeeld:
Roodkavel 300m2
huis zonder verdieping:   maximaal toegestane BVO huis 150m2  bijvoorbeeld een huis met buitenmaten 10x15meter. Je BVO is 150m2  je FAR is 0,5
 
Roodkavel 300m2
huis met 2extra  verdiepingen:  maximaal toegestane BVO huis 150m2  Per verdieping hou je dus 50m2 over.  Je krijgt nu een huis met buitenmaten 10x5meter. Je BVO is totaal 150m2 je FAR 0,5
 
Roodkavel 500m2
huis met 1 verdieping:  Toegestane BVO is maximaal 250m2.  Je wil echter  een huis van 10x10meter, dat is 100m2 per vedieping.  je BVO is nu totaal 200m2 je FAR is 200/500 =  0,4   
 
 13.9.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij standaard kavels afwijken van het bepaalde in 13.9 en een
maximum floor area ratio van 1,0 worden toegestaan, als:
a. de extra oppervlakte 1:1 wordt gecompenseerd op een aansluitende kavel zodat het
    samengestelde kavel in zijn geheel alsnog voldoet aan de voorgeschreven floor area ratio,
en;
b. het realiseren van een hogere dichtheid op het bebouwbare oppervlak wordt
    gecompenseerd door een verdubbeling van de bijdrage aan de ontwikkeling van 'Groen -
    verspreid' op de kavel (14% in plaats van 7%);
c. de samengestelde kavel voldoet aan de overige in 13.6 voorgeschreven samenstelling.
 
Oorspronkelijk was dit artikel opgenomen om een dorpskern mogelijk te maken.  Het idee was om je hele kavel te bebouwen, en dit te compenseren met een stuk groen elders in Oosterwold.  Het artikel is echter veranderd waardoor dit doel niet meer mogelijk is.  Want het uitruilen kan nu alleen met aansluitende kavels. De essentie van een dorp is nu juist dat alle roodkavels bij elkaar aansluiten.   Verder is het niet echt aantrekkelijk om roodkavel met je buurman te ruilen.  Jij hebt te weinig, maar je buurman waarschijnlijk ook.  De enigste initiatieven die in de toekomst iets met dit artikel kunnen zijn de initiatieven die nu tegen Eemvallei zone 1 aan liggen.  Heel zone 1 is landschapskavel met hierbij een percentage rood kavel.  In zone 1 is roodkavel niet toegestaan, dus het enigste wat de initiatiefnemer van Eemvallei zone 1 kan doen is de roodkavel verkopen aan aanliggende initiatieven.    
 
De gemeente is ook nog wat zoekende hierin heb ik gemerkt.   Bij mijn eerste gesprekken gold dit artikel alleen voor standaard kavels, niet voor combinatiekavels.   Nu geldt het ook voor combinatiekavels waarbij alleen het standaarddeel van de combinatiekavel in aanmerking komt voor uitruiling. 
 
13.10 Programma

13.10.1 Percentage kavels per programma
Binnen het gehele plangebied gelden de volgende maximale percentages per kaveltype:
Type kave Maximum percentage per kaveltype
Standaard kavel                       73%
Landbouwkavel                       10%
Landschapskavel                       17% 
 
 
Deze tabel geeft aan hoeveel landbouwkavel, hoeveel landschapskavel en hoeveel standaardkavel er in Oosterwold mag worden uitgegeven.  In het begin kochten veel initiatiefnemers landbouw- en landschapskavel. Deze grond was een 1/3 van de prijs van standaard kavel.  Hierdoor bleek er al snel dat te weining over zou blijven voor de grote intiatieven zoals de Eemvallei, stadsboederij etc. Daarom is er nu een uitgifte stop op deze kaveltypes. 
 
 

13.10.2 Verdeling van functies
 
Binnen het gehele plangebied geldt per functie het volgende maximale percentage:
 
Functie M a x i m u m percentage per functie
Wonen  61%
Bedrijven  29%
Kantoren 4,5%
Voorzieningen  5,5%

 

Dit lijkt mij ook een relikwie uit de planologie.  Met deze tabel probeert de gemeente de organische ontwikkeling toch enigszins te sturen naar het type initiatieven die gewenst zijn. 
 
 

13.11 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met de ontwikkelregels, wordt in ieder geval gerekend:
a. gevoelige functies binnen de reserveringen voor uitbreiding van het wegennet en spoor;
b. gevoelige functies binnen de vrijwaringszone van hoogspanningsleidingen;
c. detailhandel met een oppervlakte van meer dan 2.000 m2 per kavel;
d. kassen met een oppervlakte van meer dan 2.500 m2 per kavel;
e. intensieve veehouderij;
f. pelsdierfokkerij;
g. het bieden van gokgelegenheid;
h. seksinrichtingen;
i. motorclubs;
j. coffeeshops;

k. belwinkels.

 
Met dit artikel verbied de gemeente bovenstaande zaken in Oosterwold. 
 
 
 

13.12 Bouwregels


13.12.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken geldt dat deze uitsluitend
zijn toegestaan binnen het roodkavel.

 
Nu wordt het weer interessant.  Dit artikel bepaald dat alle bouwwerken alleen op het roodkavel mogen. Dus je mag je plantenkas niet op je stadslandbouw zetten.  De definitie van bouwwerken is heel ruim.  Je woning valt hier onder, maar ook het afdakje voor je groene bak onder te zetten valt hier onder. 
 
13.12.2 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de regels voor vergunningvrij bouwen
op basis van het Besluit omgevingsrecht, met dien verstande dat als erf bij een hoofdgebouw
als bedoeld in artikel 1 van bijlage II van het Besluit omgeringsrecht, het roodkavel wordt
verstaan.
 
De materie van het vergunningsvrij bouwen verdient een eigen artikel.  Zie hiervoor hier.  
 
13.12.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen buiten het roodkavel geldt dat;
   1. de hoogte niet meer mag bedragen dan 1.2 meter;
   2. deze voor 90% transparant zijn, en;
   3. deze onderdeel uitmaken van een natuurlijke erfafscheiding.
b. voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op het roodkavel geldt dat;
   1. de hoogte niet meer mag bedragen dan 2 meter;
c. voor windinstallaties voor het opwekken van duurzame energie geldt dat:
   1. deze worden gerealiseerd op het hoofdgebouw of aan de gevel van het hoofdgebouw;
   2. de bouwhoogte van hoofdgebouwen met maximaal 3 meter wordt overschreden;
   3. de rotordiameter van de windinstallaties niet meer bedraagt dan 2 meter.
   d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3
       meter en zijn uitsluitend toegestaan binnen het roodkavel;
   e. in afwijking van het bepaalde in 13.12.3 onder d. kunnen vergunningvrije bouwwerken
       buiten het roodkavel worden gerealiseerd voorzover deze betrekking hebben op nuts- en
       energievoorzieningen;
   f. in afwijking van het bepaalde in 13.12.3 onder d. kunnen bouwwerken, geen gebouwen
      zijnde ten behoeve van stadslandbouw buiten het roodkavel worden gerealiseerd, waarvan
      de hoogte niet meer bedraagt dan 0,5 meter en de oppervlakte niet meer bedraagt dan 10%
      van het kavel.
 
Dit artikel regelt waar je je schuttingen enz mag plaatsen. Een mooi artikel, want het zorgt ervoor dat Oosterwold een open en doorzichtige structuur krijgt.  Geen hoge hekken!    Het artikel bepaald ook dat je op je stadslandbouw wel een lage kas mag plaatsen.  bijvoorbeeld het afdekken van jonge plantjes met plastic.  Ook hoef je transformatorhuisjes en GSM masten niet naast je woonhuis te plaatsen. 
 
13.13 Milieu- en omgevingsfactoren
Bij de aanvraag om omgevingsvergunning dient de initiatiefnemer aan te tonen dat het initiatief
voldoet aan de hieronder beschreven normen voor milieu- en omgevingsfactoren. Indien het
intiatief niet voldoet aan een of meer van de genoemde normen, dan wel kan voldoen aan de in
de Bijlage Beslisbomen genoemde voorwaarden voor die milieu- of omgevingsfactor, past het
initiatief niet binnen het bestemmingsplan.
 
Kijk voor dit artikel in de beslisboom milieu om te kijken of je hier last van heb. Voor een woonhuis zul je hier geen last van hebben. 
 
13.14.1 Bescherming archeologische waarden
Bij het realiseren van gebouwen en overige bouwwerken, en het uitvoeren van werken, geen
bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, wordt aangetoond dat archeologische waarden
niet worden aangetast. Ten behoeve van de toets of aan hieraan is voldaan wordt de
'beslisboom archeologie' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
 
Voor het bouwen en graven op je kavel moet je de genoemde beslisboom doorlopen. Het archeologiedeel heeft een eigen pagina op mijn site. 
 
13.14.2 Afwijken
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.14.1 indien en voorzover de in 13.14.1
genoemde activiteiten dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze activiteiten zullen
leiden tot een verstoring van de archeologische waarden van de gronden en een of meerdere
van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning;
   a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten
       in de bodem kunnen worden behouden;
   b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
   c. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op
       het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en
       wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
 
Indien het het bevoegd gezag uitkomt, kunnen ze je toch een omgevingsvergunning verlenen als er archeologische bezwaren zijn. 
 
13.15 Bedrijven en milieuzonering
13.15.1 Voldoende afstand
Bij het realiseren van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden en gebruikswijzigingen geldt dat
voldoende afstand in acht wordt genomen zodat er geen hinder is op aangrenzende kavels.
Ten behoeve van de beoordeling of voldoende afstand in acht wordt genomen, wordt de
'beslisboom bedrijven en milieuzonering' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage
Beslisbomen.
 
Als jij je huis gaat bouwen, mag dat geen hinder veroorzaken voor je buren.  Dus bij het heien even met een goede fles wijn langs gaan bij de buren. 
 
13.15.2 Afwijken
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.15.1 en functies op kortere afstand van
elkaar toestaan, als:
a. hiertoe een gezamenlijke verzoek wordt gedaan door de betrokken eigenaren;
b. het gezamelijk verzoek wordt gedaan in de vorm van de aanvraag om één
omgevingsvergunning;
c. is aangetoond dat voldaan wordt aan de regels uit de Wet milieubeheer;
d. wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in beslisboom '2.3 vrijwillige
acceptatie hinder' zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
 
Een fles goed whisky werkt sneller. 
 
 
13.16 Bodem
Bij het realiseren van gebouwen en bij functiewijziging geldt dat sprake is van een functionele
bodemkwaliteit. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan, wordt de 'beslisboom
bodemkwaliteit' in doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
 
Zie de beslisboom bodemkwaliteit.   
 
 
13.17 Duurzame energie
Bij het realiseren van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden ten behoeve van het opwekken van
duurzame energie geldt dat de activiteit geen negatieve invloed heeft op de mogelijkheid tot het
opwekken van duurzame energie buiten de eigen kavel.
 
Jij mag je windmolen niet zodanig neerzetten, waarbij de windmolen van de buren in de luwte van de jouwe komt.  Je mag met je gasboringen wel in hetzelfde gasveld as je buurman boren. 
 
13.18 Ecologie
Bij het realiseren van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden geldt dat de vergunningsplichtige
activiteit geen onevenredige gevolgen heeft voor ecologische waarden. Ten behoeve van de
toets of hieraan wordt voldaan, wordt de 'beslisboom ecologie' in doorlopen zoals opgenomen
in de Bijlage Beslisbomen.
 
Zie de beslisboom ecologie.  Voor het ecologisch onderzoek heb ik een aparte pagina. 

13.19 Externe veiligheid
Bij het realiseren van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden geldt dat er geen onevenredige
veiligheidsrisico's optreden. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan, wordt de
'beslisboom externe veiligheid' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
 
zie de beslisboom externe veiligheid. 

13.20 Geluid
Bij het realiseren van geluidgevoelige objecten en/of het realiseren of reconstrueren van wegen
geldt dat een aanvaardbare geluidsituatie dient te bestaan. Ten behoeve van de toets of
hieraan wordt voldaan, wordt de 'beslisboom geluid' in doorlopen zoals opgenomen in de
Bijlage Beslisbomen.
 
zie de beslisboom geluid.

13.21 Kostenverhaal
Alvorens omgevingsvergunning wordt verleend voor een bouwplan (ingevolge 6.2.1 Bro)
waarvoor kostenverhaal verplicht is, dient het kostenverhaal te zijn verzekerd overeenkomstig
artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.
 
Dit wordt in Oostewold geregeld met de anterieue overeenkomst. 

13.22 Luchtkwaliteit
Bij het realiseren van gebouwen, gebruikswijzigingen en het aanleggen van wegen geldt dat
wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan,
wordt de 'beslisboom luchtkwaliteit' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.

13.23 Magneetvelden
Bij het realiseren van gebouwen en bij functiewijzigingen dient vermeden te worden dat er
nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen van jonger dan 15 langdurig verblijven in het gebied
rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is
dan 0,4 microtesla. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan, wordt de 'beslisboom
magneetvelden' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
 
Zelfde verhaal, zie de beslisbomen of je hier last van hebt.  Waarschijnlijk niet. 
 
13.24 Parkeren
13.24.1 Voldoende parkeergelegenheid
Bij het realiseren van gebouwen en bij functiewijzigingen dient te worden voorzien in voldoende
parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt
voldaan, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
a. de landelijke parkeerkencijfers zoals deze zijn opgenomen in CROW-publicatie 317
   'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' (2012);
b. bij toepassing van de parkeerkencijfers dient te worden uitgegaan van de kolom 'rest
    bebouwde kom' en van de rij 'matig stedelijk gebied';
c. indien een bandbreedte aan parkeerkencijfers is aangegeven, dient uitgegaan te worden
    van het gemiddelde van de bandbreedte die wordt aangegeven.
 
Heel verhaal wat er in Oosterwold op neer komt dat je 2,2 parkeerplaatsen per woning moet plannen.  Dit is een gemiddeld minimum.  Je kunt dus 2 autos parkeren en een reserve motorblok neerleggen op die 2/10 plaats.  
Betuttelend artikel.   Je weet zelf heel goed hoeveel parkeerplekken je nodig hebt. En heb je principiële bezwaren tegen auto's dan zit je ook niet te wachten op 2 parkeerplaatsen. 
 
13.24.2 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 13.24.1 en
toestaan dat in minder parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen onevenredige afbreuk
doet aan de parkeersituatie.
 
In het geval van de principiële bezwaren kan je met dit artikel voorkomen dat er parkeerplaatsen op je kavel komen. 
 

13.25 Water
Bij het realiseren van gebouwen, gebruikswijzigingen en het aanleggen van verharding geldt dat
geen negatief effect optreedt op het watersysteem. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt
voldaan, wordt de 'beslisboom water' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.

 

Beslisboom water dus....

 

13.26 Monitoring en evaluatie
Het College van burgemeester en wethouders zal de cumulatieve effecten van de ontwikkeling
van Oosterwold minimaal één keer per twee jaar monitoren en evalueren, voor zover het
betreft:
 verkeer: toename verkeersintensiteiten in relatie tot de capaciteit, veiligheid en functie van
   de aanwezige wegen die in beheer zijn van de gemeente of een andere overheid;
 geluid: toename geluidbelasting door toename verkeersintensiteit op bestaande
   geluidgevoelige objecten binnen de wettelijke geluidzones van wegen;
 externe veiligheid: verantwoording over veranderingen van het groepsrisico en over de
    mogelijkheden voor hulpverlening en bestrijdbaarheid binnen het gebied met de aanduiding
   'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen';
 natuur: behoud van de foerageerfunctie voor kiekendief van het deel van het plangebied dat
   binnen 6 kilometer van het broedgebied van kiekendieven in de Oostvaardersplassen ligt.

 

13.26.1 Stappen

Het monitoring en evaluatieprogramma doorloopt de volgende stappen:
1. Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden sinds de vorige check?
2. Vallen de (gecumuleerde) gevolgen van deze ontwikkelingen binnen de acceptabel geachte
    grenzen zoals opgenomen in 13.26.2?
3. Moet het bevoegd gezag mitigerende maatregelen nemen zoals opgenomen in 13.26.3 om
    (gecumuleerde) gevolgen acceptabel te houden of te krijgen?
13.26.2 Kritieke grenzen
De cumulatieve effecten van Oosterwold zijn aanvaardbaar zolang zij de volgende kritieke
grenzen niet overschrijden:
 verkeer: een inrichting van een weg die niet past bij de functie van de weg;
 geluid: een gevelbelasting van meer dan 58 dB, na aftrek conform artikel 110g Wet
    geluidhinder;
 externe veiligheid: groepsrisico boven de oriëntatiewaarde en een negatief advies van de
   Brandweer Flevoland over de mogelijkheden voor rampbestrijding en zelfredzaamheid;
 natuur: afname areaal waar voor kiekendief geschikt gewas wordt verbouwd.

 

13.26.3 Mitigerende maatregelen
Als de kritieke grenzen zoals geformuleerd in 13.26.2 worden overschreden, zal het College
van burgemeester en wethouders passende mitigerende maatregelen nemen om de gevolgen
tot onder de kritieke grens terug te brengen.
De maatregelen kunnen bestaan uit:
 verkeer: functie van de weg aanpassen, weginrichting aanpassen, nieuwe wegen realiseren
   en/of in overleg treden met een andere wegbeheerder teneinde wegaanpassingen te
   bewerkstelligen;
 geluid: verlaging van de verkeersintensiteit door verkeersmaatregelen als de aanleg van
   een nieuwe weg elders, functie van de weg aanpassen (snelheid), geluidreducerende
   maatregelen aan de bron, het overdrachtsgebied en/of bij de ontvanger.
 externe veiligheid: invloedsgebied herinrichten, personendichtheid in invloedsgebied
   verlagen of maatregelen op gebouw-/kavelniveau;

 natuur: inrichten optimaal foerageergebied.

 

Met bovenstaande artikelen beloofde gemeente om Oosterwold in de gaten te houden, zodat het leefbaar blijft.