Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Informatie verzamelen, denken en dan op papier zetten hoe het straks uit komt te zien....
De plek langs de bosrand die ik uitgekozen heb.
Het plaatsen van het casco door de aannemer.
Het graven van de waterberging.
Het eerste concert in het amfitheater.

Welkom in het Rode Hoekje!

djWelkom op de website van het rode hoekje. Op dit moment ben ik de website aan het actualiseren. oude info weg, nieuwe erbij. Sommige menu's hebben nog geen inhoud. Dus kom later nog eens terug.

Telefoon 06-51150289

e-mail: tjalf@xs4all.nl

Get Adobe Flash player

Om straks te mogen bouwen en wonen is er ook een watervergunning van het Waterschap nodig.  Het gaat hierbij om twee zaken waar het Waterschap wat over te zeggen heeft.  De eerste zaak is het lozen van afvalwater.  Aangezien er geen riool is, en komt, zul al het afvalwater geloost worden op eigen grond, of op sloten welke onder verantwoording van het Waterschap vallen.  Om te mogen lozen stelt het waterschap eisen aan de maximale verontreinigingen die in dit afvalwater mogen zitten. Om deze reden zul je een IBA, of en rietfiltersysteem moeten bouwen.  Zie hiervoor het menu waterhuishouding. De tweede zaak waar het Waterschap wat over te zeggen heeft is de opvang van regenwater.  Deze tweede zaak is eigenlijk al geregeld in het bestemmingsplan.   Namelijk de verplichte hoeveelheid water wat je op je kavel moet aanleggen.   Maar het is verstanding om hier goed over na te denken, wil je straks niet tot je enkels in het water staan.... 

Het waterschap houd regelmatig spreekuur en daar moet je zeker naar toe gaan. Ga hier niet helemaal blanko naar toe, en met de vraag, "zeg maar wat ik moet invullen...."  Het beste is om eerst eens te kijken in de omgeving van je kavel.  Waar liggen de sloten, waar liggen de greppels, Wat gaan mijn buren doen? Kan ik daar op aansluiten? Maak een plan, al dan niet met de tips die ik hier geef. Laat je niet afschrikken door mijn mooie tekeningen, gewoon met potlood mag ook.  En dan op naar het spreekuur om je plan te laten toetsen.  

Voor iedere meter verharding, (weg of woning), daar waar het water niet de grond in kan zakken zul je een opvangbuffer moeten maken. De zogenaamde waterberging.  Dit is een percentage van je kaveloppervlakte.  (2% bij standaardkavel).   Je waterberging is dan de hoeveel kubeke meters die volgt uit de oppervlakte maal het verschil tussen grondwaterstand en maaiveldhoogte.  Deze grondwaterstand is verschillend in Oosterwold. De peildiepte,  de diepte waarop het waterschap de grond bemaald is ten oosten van de Tureluurweg een meter lager (-6.20m NAP) dan ten westen (-5.20m NAP).  Dit is een keuze die indertijd met de inpoldering gemaakt is. Dit is het verschil tussen de lage- en de hogevaart.   Het gebied ten westen van de Tureluurweg watert af naar de hoge vaart. Het gebied ten oosten van de Tureluurweg water af, middels de gruttotocht naar de lage vaart. De grondwaterstand is in de praktijk niet gelijk aan de peildiepte. Afhankelijk van de maaiveldhoogte en de positie van je kavel t.o.v. de vaart Ook is de grondwaterstand afhankelijk van het seizoen.  In Oosterwold zit het grondwater meestal op zo 80 a 120cm onder het maaiveld.  In het archeologisch onderzoek kun je de grondwaterstand t.o.v. NAP halen. 

Maar met alleen de waterberging ben je er planologisch misschien wel, alleen met het huidige klimaat, de extreme buien in de zomer is het verstandig om een goede afwatering te maken.  Het Rijp heeft na de inpoldering drainage aangebracht. Deze drainage is bedoeld om de grondwaterstand onder de landbouwgrond te reguleren. Deze drainage ligt op regelmatige afstanden haaks op de sloten. (Kaart)  De uiteinden van de buizen zijn in de loop der jaren wel weggemaait. Bij lage waterstand in de sloot, kun je ze vinden doordat er water uit de grond loopt. . Bij mij liggen dezen buizen 60meter vanaf het hart van de Goudplevier weg en vervolgens om de 45meter. 

De gemeente en het waterschap raden aan om de buizen zoveel mogelijk te ontzien. Dit is best lastig omdat het moeilijk te bepalen is waar ze precies lopen als je een heipaal wil slaan.  Het andere uiteinde van de buizen, de uiteinden die niet in de sloot uitkomen, zijn dicht en niet zichtbaar. Onderhoud aan deze drainage is dan ook niet mogelijk.  Ik kan mij voorstellen dat het voor de boer nuttig is als de drainage in stand blijft onder land wat nog door hem verbouwd wordt. Zeker als je initiatief aan de slootkant ligt, kan het afsluiten van een buis van invloed zijn op de grondwaterstand onder zijn groente.   Je bent dit echter niet verplicht.  Er staat geen bepaling in het koopcontract over de drainagebuizen.  Niet voor het instandhouden en ook niet voor het recht van opstal hiervoor.  

Ik wilde eerst zelf drainage leggen en aansluiten op mijn waterberging.  Van een lokale grondwerker heb ik het advies gekregen om dit niet te doen. De efficiente van de drainage in de klei is niet zo groot. Zeker niet gezien de kosten van het graven van sleuvel, vullen met buizen en zand/grind. 

 

Vaart-tocht-sloot-greppel-berging

Als je kavel langs een sloot ligt, kun je je waterberging, al dan niet met een overloop aansluiten op de sloot.  Meer kun je niet doen. Er is geen andere manier om je water weg te krijgen.   Ligt er geen sloot bij je kavel, zoals bij mij dan heb je een probleem.  Mocht je waterberging vol raken, dan stroomt je land over, Het huis kun je nog op een terp zetten, maar voor je stadslandbouw kan dit een probleem worden.  Je kunt natuurlijk een sloot gaan aanleggen naar een bestaande sloot, maar dan moet je de grond kopen, of/en overeenstemming vinden met andere initiatieven.  Er is echter een tussenvariant.  De droge greppel!   Als je bij de randen van de bosgebieden kijkt dan zie je ze liggen.  Ongeveer een halve meter diep en een halve meter breed. In de zomer vol met brandnetels.   Bij mij loopt er ook één langs het bos en in eerste instantie had ik het idee om die dicht te gooien.  Ook gezien de staat van onderhoud waarin hij verkeerde.  Echter na het gesprek met waterschap denk ik er anders over.  Deze greppel ga ik gebruiken als overloop op mijn waterberging.   Hij loopt langs het bos en via de noordkant, komt hij uiteindelijk uit bij een sloot.  Het is van belang dat de greppel weer goed onderhouden gaat worden, ook voor alle andere initiatieven die nog langs de bosrand komen. De greppel loopt ook langs het deel kavelweg welke onder beheer van de VVE valt.  Dit deel van de greppel komt dan ook voor rekening van de VVE. Het laatste deel van de greppel loopt over grond van de gemeente en Staatsbosbeheer.   Op dit moment is de greppel half dicht gegroeid, en ontbreken de duikers onder de paden.  Hier moet dus nog wat gebeuren. 

Eigenlijk zou dezelfde regel die voor de weg geldt, ook voor de afwatering moeten gelden.  Iedere initiatiefnemer zou een sloot, of minimaal een greppel langs zijn kavel moeten aanleggen waar de volgende op aansluit.  Maar deze regel is er niet, dus zullen we het zelf in onderling moeten oplossen. Eigenlijk is het net als vroeger in de de zandbak spelen met water.  Het water loopt naar het laagste punt.  In ons geval ergens een sloot van het Waterschap. En wij moeten zorgen dat het daar enigzins gecontroleerd naar toe kan stromen. 

Wat het extra gecompliceerd kan maken is als initiatiefnemers besluiten om hun hele kavel op te hogen. Hiermee hebben zij, zolang hun buren het niet doen hun zaakje op het droge. Maar als ze tussen jou en de sloot zitten, betekent het dat jij in een moeras komt te wonen. 

 

Watertoets

De watertoets is niet van toepassing op Oosterwold.   Deze (online) toets is bedoeld om te kijken wat voor soort vergunningstraject er nodig is voor bepaalde plannen.  In Oosterwold is dit al met de regels van het bestemmingsplan geregeld.  

 

Waterhuishouding kavel afvoer

Tekening met hierop de greppels en sloten in de omgeving van de kavel. 

 

Waterhuishouding kavel

 Simpele tekening van de kavels met hierop de vermoedelijke ligging van bestaande drainage,  de waterberging en overloop. In deze tekening staat ook de nieuwe drainage.  Hiervan heb ik later besloten om deze niet aan te leggen.

 

Ik heb de watervergunning aangevraagd en gekregen met de volgende vier tekeningen:

 

 filesymbol Waterhuishouding initiatief 168 en 170 
 filesymbol Waterhuishouding kavel afvoer initiatief 168 en 170
 filesymbol Waterhuishouding kavel afvoer naar lage vaart initiatief 168 en 170
 filesymbol Waterbehandeling initiatief 168

 

 

 

 

 

Als je met meerdere initiatieven samen een waterberging maakt, dan kun je je watervergunning ook samen in één keer aanvragen. Ik heb dit dan ook samen met initiatief 170 gedaan.  Op 7 december is de watervergunning verleend.  Met hierbij de opmerking dat de duikers bij de greppel in de toekomst misschien te klein zouden zijn, mocht het hele veld hier gebruik van maken.  

 

Handige links:

 

Waterschap, vergunningen in Oosterwold

 

Handige documenten:

 

Huishoudelijk afvalwater

 

Aanleggen van water